HansaVET estonian - HansaVET

Go to content

Main menu

HansaVET estonian

choose your language:  english |  german | swedish |  latvian | estonian |  lithuanian

About HansaVET


IKutseõppeasutused  on üha enam valmis korraldama rahvusvahelist praktikat oma kooli õpilastele. Uus strateegiline raamistik  "Haridus ja koolitus 2020" üleeuroopaliseks koostööks on seadnud eesmärgiks, et liikumisest välismaale peaks saama pigem reegel kui erand ning prioriteet nr. 1 on ā€˛muuta elukestev õpe ja välismaal praktiseerimine kättesaadavaks". Selle tulemusel suureneks märgatavalt kutsekoolist välismaale  praktikale saadetute õppijate arv, mis aga nõuab kindlaid strateegiad kindlustamaks õpirände kvaliteeti. Kasutegur õpirändes osalejatele  kui ka õppeasutustele peaks olema võimalikult suur, millest tulevikus võiks kasu olla ka kogu riigi majandusele.


Siiani keskenduti õpirände sisulisele poolele, milleks olid:

1) erialased /kutsealased  aspektid;
2) kultuurilised ja keelelised aspektid.

Kuid õpiränne kutseõppurite seas, mis hõlmab peamiselt välispraktikat ettevõtetes, annab võimaluse jälgida ja õppida ka ettevõtlust lisaks erialaste teadmiste täiendamisele. Üks võimalus parandada õpirände kvaliteeti ja anda lisandväärtust kutseõppele,  on strateegia, mille eesmärgiks on arendada ettevõtlusoskusi rahvusvahelistes praktikabaasides.

Sellise strateegia rakendamiseks on vajalik:
1) teadlikkus ja erinevate protsesside toetamine juhtimistasandil,

2) teadlikkus ja oskused kutseõppeasutuse personali seasEesmärgid

HansaVET projekti üldeesmärk:

Toetada kutsehariduse kvaliteedi parendamist ja kutsehariduse innovatsiooni läbi  õpirände kvaliteedi parendamise.

HansaVET projekti põhieesmärgid:
1) Tutvustada kutseharidusasutustele uut õpirände strateegiat Läänemere regioonis, et  edendada ettevõtlust  ning kindlustada kvaliteetsed praktikaettevõtted;
2) suurendada teadmisi ja oskusi kutseharidusasutuste õpetajate ja õpirände koordinaatorite seas, et juhendada ja suunata õppijad ettevõtlusele;
3) arendada ettevõtlusoskusi kutseõppurite seas.
Telemused

Projekti tulemused:
1) Viiele kutseõppeasutusele Läänemere regiooni riikidest on välja töötatud uus õpirände strateegia. Kümne kutsekooli juhid viiest Läänemere regiooni riigist on alla kirjutanud  vastastikuse mõistmise memorandumile, et toetada ettevõtlusoskuste kujundamist ja arendamist õpirände käigus.
2) Koolitatud on 11 kutseõpetajate koolitajat ja 330 kutseõpetajat;
3) Avaldatud on metoodiline juhend õpirände korraldajatele kutseõppeasutuses.

Lühiajaline mõju:
1) Toetada  uut õpirände strateegiat kutseharidusasutustele Läänemere piirkonna riikides;
2) 330 kutseõpetajal on teadmised ja oskused, et  toetada ja suunata kutseõppurite tegevust seoses ettevõtlusega;
3) Kui 1 õpetaja juhendab 10 õpilast aastas, siis 3300 kutseõppurit võivad õppida ettevõtlust ühe aasta jooksul.

Pikaajaline mõju:
1) Õpiränne kutsehariduses on muutunud vahendiks ettevõtlusteadlikkuse jagamiseks omas regioonis ning kogu Euroopa Liidus;
2) Rohkem noori  ettevõtjaid ja väikeettevõtluse kasv;
3) Kvaliteetsem ja konkurentsivõimelisem kutseharidus;

4) Tugevamad seosed kutsehariduse ja tööelu vahel.


KProjekti partnerid


HansaVET konsortsium koosneb 6 partnerist:

National Centre for Education
(juhtpartner) (Läti);
Norden Association(Rootsi);
Baltic Bright (Läti);
Hanseatic Parliament (Saksamaa);
Tartu Kutsehariduskeskus (Eesti);
Vytautas Magnuse Ülikool (Leedu)
Back to content | Back to main menu