HansaVET latvian - HansaVET

Go to content

Main menu

HansaVET latvian

choose your language:  english |  german | swedish |  latvian | estonian |  lithuanian

About HansaVET


Aizvien vairāk profesionālās izglītības iestādes piedāvā saviem audzēkņiem iespēju doties starptautiskajās mobilitātes/praksēs. Eiropas Komisijas jaunā stratēģiskā ietvara „Izglītība un apmācība 2020" viena no galvenajām prioritātēm ir „padarīt mūžizglītību un mobilitātes par realitāti”. Tas nozīmē, ka starptautiskajām mobilitātēm profesionālajā izglītībā būtu jākļūst par obligātu mācību programmas sastāvdaļu  nevis atsevišķiem gadījumiem. Nākotnē mobilitāšu skaits profesionālās izglītības iestādēs pieaugs,  un lai līdztekus mobilitāšu skaita palielinājumam nodrošinātu arī to kvalitāti, ir nepieciešams izstrādāt stratēģiju, kas palīdzētu gan atsevišķiem indivīdiem, gan mācību iestādēm iegūt no mobilitātēm pēc iespējas vairāk, tādējādi ilgtermiņā sniedzot ieguldījumu arī ekonomikas attīstībai kopumā.  


L
īdz šim mobilitāšu saturs galvenokārt ir vērsts uz profesionālajām prasmēm un kultūras un valodas prasmēm.
Taču jāņem vērā, ka mobilitātes ļauj pilnveidot ne tikai audzēkņu profesionālās  prasmes  ārzemju uzņēmumos, bet sniedz papildu iespēju mācīties arī uzņēmējdarbību. Viens no veidiem, kā uzlabot profesionālās izglītības iestāžu mobilitāšu kvalitāti, varētu būt stratēģijas izstrāde ar mērķi attīstīt audzēkņu uzņēmējdarbības prasmes starptautisko mobilitāšu/ prakšu laikā.

Lai šādu stratēģiju īstenotu, ir nepieciešama izpratne un atbalsta mehānismi izglītības politikas līmenī, kā arī profesionālo izglītības iestāžu mācībspēku informētība un prasmju pilnveide.Mērķi

Projekta vispārējais mērķis ir atbalstīt kvalitatīvu un inovatīvu profesionālo izglītību, uzlabojot profesionālās izglītības audzēkņu mobilitāšu kvalitāti.
Galvenie HansaVET projekta mērķi ir:
1) ieviest jaunu mobilitāšu stratēģiju profesionālajā izglītībā Baltijas jūras reģionā, lai veicinātu uzņēmējdarbību un nodrošinātu augstas kvalitātes prakses iespējas;
2) pilnveidot profesionālās izglītības pedagogu un mobilitāšu koordinatoru kompetences, lai veicinātu audzēkņu uzņēmējdarbības prasmju pilnveidi starptautiskajās praksēs;
3)
sekmēt uzņēmējdarbības prasmju apgūšanu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem.


Rezultāti


Projekta rezultāti:
1) jauna mobilitātes stratēģija profesionālajā izglītībā 5 Baltijas jūras reģiona valstīs. Izglītības politikas  veidotāji no 5 Baltijas jūras reģiona valstīm parakstījuši savstarpēju saprašanās memorandu, kas paredz atbalstu mobilitāšu kvalitātes uzlabošanai;
2) sagatavoti 11 profesionālās izglītības treneri un 330 profesionālās izglītības pedagogi;
3) p
ublicētas metodoloģiskās vadlīnijas mobilitāšu koordinatoriem.

Īstermiņa ieguvumi:
1) Atbalsts mobilitāšu stratēģijas izveidei profesionālās izglītības sistēmās Baltijas jūras reģiona valstīs;
2) 330
profesionālās izglītības pedagogi ir pilnveidojuši kompetences, lai veicinātu audzēkņu uzņēmējdarbības prasmju apgūšanu;
3)
Ja 1 pedagogs gada laikā apmāca 10 audzēkņus, tad viena gada laikā starptautiskajās praksēs iespējams pilnveidot 3300 profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu uzņēmējdarbības prasmes.

Ilgtermiņa ieguvumi:
1) profesionālās izglītības mobilitātes kļūst par vienu no instrumentiem uzņēmējdarbības prasmju un zināšanu izplatīšanai reģionā un Eiropas Savienībā;
2) r
eģionā palielinās jauno uzņēmēju un mazo uzņēmumu skaits;
3) paaugstinās  profesionālās izglītības kvalitāte un konkurence;
4) nostiprinās saikne starp profesionālās izglītības iestādēm un darba tirgu.Projekta īstenošanā piedalās 6 partneri:

Valsts izglītības satura centrs ( vadošais partneris), Latvija;
Norden
Asociācija, Zviedrija;
Mācību un konsultāciju centrs „Baltic Bright”, Latvija;
Hanzas  Parla
ments, Vācija;
Tartu profesionālās izglītības centrs, Igaunija
;
Kauņas Vitauta Dižā universitāte, Lietuva
Vytautas Magnus University (Lithuania)Back to content | Back to main menu